E53-CZB / E53-CNBN

Mã: E53-CZB / E53-CNBN Danh mục: Tag:

Mô tả

Card option Event

Số model thông dụng:

Size: 48×48 (1/16 DIN)
E5CZ-R2T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra relay, 2 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option
E5CZ-Q2T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra SSR, 2 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option
E5CZ-RM2T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra relay, 2 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
E5CZ-Q2MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra SSR, 2 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
E5CZ-C2MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra 4-20mA, 2 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
E5CZ-R2ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra relay, 2 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
E5CZ-Q2ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra SSR, 2 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
E5CZ-C2ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra 4-20mA, 2 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
Output card và Option card
E53-CZ03 /E53-CN03N: Card option truyền thông RS-485
E53-CZH03 / E53-CNH03N: Card option truyền thông RS-485, Heater burnout
E53-CZB / E53-CNBN: Card option Event
E53-CZHB / E53-CNHBN: Card option Event, Heater burnout
Size: 48×96 (1/8 DIN)
E5EZ-R3T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra relay, 3 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option
E5EZ-Q3T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra SSR, 3 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option
E5EZ-C3T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra 4-20mA, 3 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option
E5EZ-R3MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra relay, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
E5EZ-Q3MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra SSR, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
E5EZ-C3MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra 4-20mA, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
E5EZ-R3ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra relay, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
E5EZ-Q3ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra SSR, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
E5EZ-C3ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra 4-20mA, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
Output card và Option card
E53-AZ01: Card option truyền thông RS-232
E53-AZ03: Card option truyền thông RS-485
E53-AZB: Card option Event
Size: 96×96 (1/4 DIN)
E5AZ-R3T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra relay, 3 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option
E5AZ-Q3T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra SSR, 3 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option
E5AZ-C3T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra 4-20mA, 3 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option
E5AZ-R3MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra relay, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
E5AZ-Q3MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra SSR, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
E5AZ-C3MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra 4-20mA, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
E5AZ-R3ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra relay, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
E5AZ-Q3ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra SSR, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
E5AZ-C3ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra 4-20mA, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
Output card và Option card
E53-AZ01: Card option truyền thông RS-232
E53-AZ03: Card option truyền thông RS-485
E53-AZB: Card option Event